Home

 
 
 
 
www.kalsarpyog.com
 
 

Trimbakeshwar Sinhastha Kumbhmela 2015-16

Starts on 14/07/2015 at 00.07 that is on Shaka 1937, Ashadh Neej Vadya Tritiya, Tuesday,

Ends on 11/08/2016 at 07.26 that is on Shaka 1938, Sharvan Shudha Ashtami (8thday), Thursday.

Shahi Snan

First Shahi Snan - Shaka 1937, Shravana Shudha Poonam, Saturday, 29/08/2015.

Second Shahi snan - Shake 1937 Miti Shravan Krishna Amavasya, Sunday, 13/09/2015.

Third Shahi snan - Shaka 1937, Miti Bhadarapada Shudha Dwadashi (Wamandwadashi) Friday 25/09/2015.

  android-apps-banner